Thursday, February 11, 2010

Use google translate tools to read my blog

現在瀏覽我的博客使用翻譯工具,看右側的谷歌翻譯工具,翻譯你想看到的語言!

Now browse my blog to use translation tool, see the right of the Google translate tool to translate the language you want to see!

今ではGoogleの右側のツールの変換を参照して表示したい言語を翻訳する翻訳ツールを使用して私のブログを閲覧!

Sekarang telusuri blog saya untuk menggunakan alat terjemahan, lihat di sebelah kanan menerjemahkan alat Google untuk menerjemahkan bahasa yang ingin Anda lihat!

ตอน นี้ ดู บล็อก ของ ฉัน จะ ใช้ เครื่องมือ แปล ดู ด้าน ขวา ของ Google แปล เครื่องมือ แปล ภาษา ที่ คุณ ต้องการ ดู!

이제 구글의 오른쪽에 번역 도구를 참조하십시오 당신을보고 싶어 언어로 번역하는 번역 도구를 사용하여 내 블로그를 검색!

الآن تصفح بلدي بلوق لاستخدام أداة الترجمة ، انظر حق مجموعات ترجمة أداة لترجمة اللغة التي تريد أن ترى!

Jetzt durchsuchen mein Blog auf Übersetzungs-Tool, finden Sie in der rechts neben dem Google übersetzen Werkzeug, um die gewünschte Sprache zu übersetzen, um zu sehen!

अब मेरे ब्लॉग के अनुवाद के लिए ब्राउज़ करें उपकरण का उपयोग करने के लिए Google का सही अनुवाद उपकरण को देखने के लिए भाषा तुम देखना चाहते अनुवाद!

Ngayon, i-browse ang aking blog na gumamit ng pagsasalin kasangkapan, tingnan ang mga karapatan ng Google translate kasangkapan upang isalin ang wika na nais mong makita!

Now duyệt blog của tôi sử dụng công cụ dịch thuật, xem bên phải của Google dịch các công cụ để dịch ngôn ngữ mà bạn muốn xem!

No comments: